Ajuntament de Llagostera On line

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Cultura i festes

Llicència per espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix?

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari són els que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats (art. 42, de la Llei 11/2009).

Només es podrà demanar llicència municipal quan es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars. En cas contrari estaran sotmesos a autorització de la Generalitat de Catalunya.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica. Si es tracta d’una entitat o associació, cal que estigui inscrita a algun dels diferents registres d’entitats i associacions dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Com a pas previ per formalitzar la sol·licitud, caldrà posar-se en contacte amb el Servei de Cultura, Festes i Joventut per confirmar la disponibilitat dels equipaments en la data o dates que es volen sol·licitar, mitjançant correu electrònic o telefònicament. Aquesta pre-reserva es mantindrà durant un màxim de 5 dies, en el termini dels quals cal haver fet la sol·licitud formal per escrit.

 

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud General i model sol·licitud llicència per espectacle signada per la persona interessada. *

- Memòria redactada per les persones que organitzen l’espectacle o activitat, o per qui elles mateixes designin (es pot utilitzar el model de Memòria adjunta).

- Plànol delimitador de l’activitat (a escala o acotat) en via pública. Delimitació i disposició d’elements (cadires, taules, megafonia, etc.).

- Plànol delimitador de l’activitat (a escala o acotat) en espai tancat. Delimitació i disposició d’elements (cadires, taules, megafonia, etc.), vies d’evacuació, portes, etc.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta?

Les entitats, associacions i empreses que estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'administració (art. 14 de la Llei 39/2015) hauran de presentar-ho telemàticament a través de la sol·licitud on line a l'apartat de General, adjuntant els documents de l'apartat Impresos en format pdf.

 

La resta de persones ho poden presentar presencialment a les oficines municipals del Passeig Romeu 6, aportant la mateixa documentació esmentada anteriorment.

 

Preu

No té cap cost

 

Termini de resposta

1 mes. El còmput del termini queda suspès en cas d’haver d’esmenar deficiències o s’hagin d’emetre informes previs.

 

En cas de no rebre una resposta per part de l'Administració en el termini establert, la llicència s’entén denegada per silenci administratiu negatiu.

 

Impresos

• Model sol·licitud llicència per espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari i declaració responsable [Descarrega imprès]

• Model memòria d’espectacle públic o d’activitat [Descarrega imprès]

• Plànol Parc de l’Estació  [Descarrega plànol]

 

• Plànol Polivalent [Descarrega plànol]

• Plànol Parc de la Torre [Descarrega plànol

 

 

Servei responsable

Departament d’activitats

Plaça del castell, núm. 1

Telèfon 972 83 03 75

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Observacions

Requisits generals

 

 1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari han de ser convocats, organitzats i realitzats per entitats o persones físiques o jurídiques identificades amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon.
 2. S’ha de disposar de personal de vigilància i de personal de control d’accés, respectivament.
 3. S’ha de disposar dels serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària corresponents.
 4. S’ha de disposar de serveis automàtics de control d’aforaments, quan s’escaigui.
 5. S’ha d’haver contractat una pòlissa de responsabilitat civil.
 6. S’ha d’acreditar la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es realitza l’espectacle públic o l’activitat recreativa.

 

Requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts

 

 1. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular  de l’espai obert . Si l’espai obert forma part d’un espai natural o immoble protegit d’acord amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la conformitat de l’autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.
 2. Les persones organitzadores poden tancar l’espai obert destinat a la realització de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa, si ho autoritza la seva persona titular. Les tanques utilitzades han de ser homologades i en cap cas no poden acabar en angles de tall o en superfícies agressives que puguin causar dany a les persones. Així mateix, per raons de seguretat s’hauran de preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar l’evacuació.
 3. La persona organitzadora ha d’instal·lar els serveis sanitaris i higiènics i d’assistència sanitària que corresponguin.
 4. La persona organitzadora es fa també responsable d’habilitar l’espai que sigui necessari per a l’aparcament de vehicles i, si s’escau, per a l’acampada de les persones assistents, i subsidiàriament dels danys i perjudicis que aquestes puguin ocasionar en els béns públics i privats situats a les rodalies de l’espai.


Contingut de la memòria

 

 1. Identificació de l’espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti.
 2. Data o dates i horari previst per a la realització.
 3. Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 4. Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis o prestacions se se’ls ofereixen.
 5. Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d’accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, especialment en matèria de sorolls i de trànsit.
 6. Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l’establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.
 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.