Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

E-mail Print

Impresos

 

Què és i perquè serveix ?
És la sol·licitud d’exempció de l’impost municipal sobre vehicles, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 5.1 de l’ordenança fiscal núm. 2 i que es detallen a continuació :
Vehicles per a persones de mobilitat reduïda.
Vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.

Per a més informació i altres supòsits consulteu l’ordenança fiscal des d'aquí.

Qui ho pot demanar?
La persona titular del vehicle que es trobi en qualsevol dels supòsits descrits a l’art. 5.1 de l’ordenança fiscal núm. 2, representant legal o una altra persona degudament autoritzada.

Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l’any.

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada. *
- DNI del titular del vehicle (original més fotocòpia)
- Permís de circulació (original més fotocòpia)
- Certificat del reconeixement de discapacitat emès pel CAD (original més fotocòpia), si   s’escau.

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.
* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular del vehicle.

Com i on es presenta?
Presencialment a les oficines municipals aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

Preu
Gestió gratuïta

Termini de resposta
1 mes

Impresos
Model general de sol·licitud per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

Servei responsable
Gestió Tributària i Recaptació
Plaça del Castell 1
Telèfon 972 83 03 75 (ext. 4)

Observacions
Requisits per poder gaudir de les exempcions :
Gaudiran de l’exempció els vehicles per a persones de mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment –i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitats físics.
Gaudiran de l’exempció, mentre es mantingui la circumstància, els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Es consideren persones amb minusvalia les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.