Exempció de l’impost sobre béns immobles (IBI)

Print

Impresos

Què és i perquè serveix ?

És la sol·licitud de l’exempció de l’impost municipal sobre béns immobles, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 4 de l’ordenança fiscal núm. 1 i que es detallen a continuació :
Béns immobles que els centres docents acollits destinin a l’ensenyament, total o parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a l’ensenyament concertat.
La superfície de les forests en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració forestal.
Els béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament afectats a l’acompliment de les finalitats específiques dels referits centres.
Per a més informació i altres supòsits consulteu l’ordenança fiscal des d'aquí.

 

Qui ho pot demanar

El subjecte passiu, representant legal o una altra persona degudament autoritzada.

 

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l’any. Depenent de la data de presentació de la sol·licitud els efectes es produiran en l’exercici posterior.

 

Documentació que cal presentar

 

General. 
Sol·licitud signada. *
Acreditació de la titularitat d’algun dels drets gravats amb l’impost.

  

Béns immobles de centres docents.
Sol·licitud signada. *
Acreditació de la titularitat d’algun dels drets gravats amb l’impost.
Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de finalització.
Certificat emès per l’Administració educativa competent sobre la superfície destinada a l’activitat concertada.
Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat concertada.

 

Béns immobles de centres sanitaris de titularitat pública.
Sol·licitud signada. *
Acreditació de la titularitat del bé immoble.
Acreditació de l’afectació del centre a finalitats sanitàries.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular de l’immoble.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines municipals aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

Gestió gratuïta

 

Termini de resposta

1 mes

 

Impresos

Model general de sol·licitud per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació

Plaça del Castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 4)