Ajuntament de Llagostera On line

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Comunicació d’obertura d’activitats amb incidència ambiental (annex III)

E-mail Print

 

 Impresos

 

Què és i perquè serveix?

És tracta d’un procediment administratiu mitjançant el qual les persones o empreses titulars d’una activitat en comuniquen el seu inici a l’ajuntament. 

Se sotmeten a aquest procediment de comunicació prèvia les activitats detallades a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i modificacions incloses a la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

La comunicació s’ha de dur a terme un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries, prèvia obtenció de les corresponents llicències urbanístiques i sectorials.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui exercir l’activitat.

 

Documentació que cal presentar

 1. Sol·licitud signada per la persona interessada d’acord amb model normalitzat*(SA022012).
 2. DNI del sol·licitant/representant i, en el seu cas, del CIF de l’empresa i escriptura de constitució de la societat. 
 3. Escriptures de propietat o contracte de lloguer de l’immoble. 
 4. Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per la tramitació de l’expedient. 
 5. Projecte bàsic (en dos exemplars) amb memòria ambiental. De forma separada, una Memòria de Prevenció i Protecció contra incendis, signada per tècnic competent, d’acord amb el model de continguts mínims publicat a la pàgina web del Servei de Protecció d’Incendis. En el projecte s’hi ha d’incloure un estudi acústic elaborat per tècnic competent, per a aquelles activitats que així s’indiqui en el Decret 176/2009 amb el contingut previst a l’Annex 10 d’aquest decret. 
 6. En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes, el qual ha d’haver estat informat favorablement pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb l’art. 67.2 de la Llei 20/2009, modificat per la Llei 9/2011. 
 7. Certificació FAVORABLE emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals amb els que incideix (emissions a l’atmosfera, sorolls, vibracions, lluminositat, aigües residuals, caracterització de determinats residus, instal·lacions de radiocomunicació, etc.), i conforme el local reuneix les condicions de seguretat i salut exigides per a l’ús a què es destina. 
 8. Declaració responsable del/de la tècnic/a competent, en el cas que el certificat tècnic no estigui visat (segons model DRI022012). 
 9. Certificat lliurat per una entitat col·laboradora de l’administració ambiental de comprovació d’emissions de sorolls i vibracions per aquelles activitats que així s’indiqui en el Decret 176/2009 i a l’Ordenança reguladora del soroll i de les vibracions. 
 10. Acta de comprovació FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010, si escau. 
 11. Fotocòpia contracte del gestor autoritzat de residus, si s’ha escollit aquesta opció (veure apartat 3 d’observacions). 
 12. Qüestionari de l’activitat degudament omplert (segons model QA022012). 
 13. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat. 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta?

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana del Passeig Romeu 6, aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses sotmesa a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats d’acord amb el següent escalonat (ord. Fiscal núm. 16):

 

                                   a) Fins a 50 m2                         167,90 €

                                   b) de 51 a 300 m2                     291,50 €

                                   c) de més de 300 m2                474,00 €

           

Efectes de la comunicació

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars, i dels tècnics que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius. 

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius. 

L’ajuntament podrà exercir la corresponent acció inspectora en qualsevol moment, amb independència de la funció inspectora regulada per la legislació sectorial vigent.

 

Impresos

            • Model comunicació d’obertura d’activitat annex III / SA022012 [Descarrega imprès]

• Model declaració responsable del/de la tècnic/a competent / DRI022012  [Descarrega imprès]

• Model qüestionari d’activitat annex III  / QA022012 [Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Departament d’activitats

Plaça del castell, núm. 1

Telèfon 972 83 03 75

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Observacions 

 

 1. En cas d’instal·lació de rètol s’ha de sol·licitar la corresponent autorització indicant les mides, tipus de material que s’utilitzarà i text que es grafiarà.
 2. En cas de què no s’hagin de realitzar obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística s’ha de sol·licitar el corresponent informe urbanístic conforme l’activitat és compatible amb l’ordenament urbanístic.
 3. La llei de residus obliga als titulars d’una activitat a gestionar correctament els residus municipals que generi i lliurar-los a un gestor autoritzat o bé acollir-se al sistema de recollida i gestió que l’ajuntament estableix per a aquest tipus de residus.

Per a les activitats comercials hi ha dues opcions de gestió dels residus municipals com paper / cartró, envasos / embalatges, vidre, orgànica i rebuig:

 1. Acollir-se al servei que ofereix l’ajuntament i assumir la taxa específica per a l’activitat que es desenvolupa (amb dret a la recollida porta a porta domiciliària i comercial, l’ús de la deixalleria i l’ús dels contenidors).
 2. Contractar una empresa privada (contracte amb un gestor autoritzat de residus), i assumir la taxa mínima de l’ajuntament. En aquest cas cal presentar fotocòpia del contracte corresponent i després anualment, presentar un certificat justificatiu de la correcta gestió dels residus.

 

Per a més informació contactar amb el Dept. de Medi Ambient, tel. 972 83 17 07/ 608 23 30 20

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.