Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Autorització d’ocupació de la via pública amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix? 

És la sol·licitud que es fa a l’ajuntament per tal de poder ocupar terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, contenidors i altres instal·lacions anàlogues.

 

Per a més informació consulteu l’ordenança fiscal núm. 2 o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina

 

Qui ho pot demanar 

Les empreses o persones promotores d’obres o altres que tinguin la necessitat de col·locar un element a la via pública. 

En el cas de les obres s’haurà de justificar l’obtenció prèvia d’una llicència d’obres major, menor o haver presentat la sol·licitud d’obres en règim de comunicació. 

En altres casos s’haurà de motivar la necessitat d’instal·lació de l’element a ocupar la via pública.

 

Documentació que cal presentar 

- Sol·licitud signada per l’interessat (*) indicant el tipus d’element que ocuparà la via pública i el seu ús, dimensions, nom del carrer on es farà la instal·lació, previsió de dies i núm. d’expedient de la llicència d’obres concedida. 

1. En cas de muntatge de bastides d’una alçada superior  caldrà presentar 2 exemplars de projecte tècnic signats per tècnic competent i full d’assumpció de la direcció dels treballs. 

2. En cas de grans ocupacions amb materials de construcció, contenidors o tanques, caldrà presentar plànols detallant gràficament la superfície que es pretén ocupar i situació dels elements a instal·lar.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular del vehicle.

 

Com i on es presenta 

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu 

• La quota a satisfer per aquesta taxa és de 0,200 €/m2/dia (ord. Fiscal núm. 22)

 

Termini de resposta 

1 mes. El còmput del termini queda suspès en cas d’haver d’esmenar deficiències o s’hagin d’emetre informes previs.

 

Impresos

 

            • Model general de sol·licitud per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable 

Urbanisme i Obres

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Observacions  

Els elements que ocupin la via pública no podran obstaculitzar el pas als usuaris d’aquesta via, s’hauran de senyalitzar correctament durant les nits mitjançant senyalització lluminosa i en el cas de què el carrer estigui afectat per canvi d’estacionament mensual s’haurà de respectar. 

Les liquidacions d’ocupació de via pública es faran mensualment. 

Estan exempts de pagament de les taxes les utilitzacions privades temporals de la via pública per raó d’instal·lació de bastides, ponts volants, grues, contenidors i altres elements mobles necessaris per a la realització de les obres de rehabilitació de façanes i reforma d’edificis catalogats (art. 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 22).

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.