Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Gestió tributària Bonificacions

Bonificació de la taxa per recollida i tractament d’escombraries

E-mail Print PDF

Impresos

Què és i perquè serveix?
És la sol·licitud de bonificació de la taxa per recollida i tractament d’escombraries, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 9 de l’ordenança fiscal núm 9 i que es detallen a continuació :

• 9.1. Jubilats i pensionistes.

• 9.2. Ús de la deixalleria municipal i mòbil.

• 9.3. Gestió de residus orgànics per compostatge casolà.

 

Per a més informació consulteu l’ordenança fiscal o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar

a) * Aquelles persones que siguin jubilats (a partir de 65 anys).

b) Que els ingressos de la unitat familiar siguin iguals o inferiors al salari mínim interprofessional en còmput anual.

c) * Aquells veïns que utilitzin la deixalleria municipal o la deixalleria mòbil i que tributin per les quotes per habitatge en zones urbanes o rústiques.

d)* Aquelles persones que realitzin compostatge casolà i hagin ratificat un conveni de compromís amb l’ajuntament.

 

* En el cas de la bonificació per persones jubilades , ús de la deixalleria i gestió de residus per compostatge casolà, la bonificació s’aplicarà d’ofici per part de l’ajuntament, sens perjudici d’aquelles rectificacions que es puguin sol·licitar. En el cas de les persones pensionistes amb les condicions descrites a l’apartat b) cal presentar la documentació acreditativa.

 

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l’any.

 

Documentació que cal presentar

• 9.1. Jubilats

-        No és necessari presentar cap documentació (la bonificació s’aplicarà de forma automàtica des de l’ajuntament).

 

• 9.1. Ingressos salari mínim

-        Sol·licitud signada. *

-        Certificat de convivència.

-        Certificat de la pensió o del salari mínim i declaració de renda de l’últim exercici.

 

• 9.2. Ús de la deixalleria.

-        Sol·licitar directament a la deixalleria una targeta d’usuari (la bonificació s’aplicarà de forma automàtica des de l’ajuntament).

 

• 9.3. Gestió de residus per compostatge casolà.

-        Sol·licitar directament a la deixalleria la inscripció a la campanya de compostatge casolà (la bonificació s’aplicarà de forma automàtica des de l’ajuntament).

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines municipals aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

Gestió gratuïta

 

Termini de resposta

1 mes

 

Impresos

 

Model de sol·licitud per a la tramitació presencial de la sol·licitud de bonificació de la taxa d’escombraries per a pensionistes [Descarrega imprès]

 

 

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 4)

 

 

Observacions

 

Requisits per poder gaudir de les bonificacions :

-       9.1. Jubilats i pensionistes.

Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota de la taxa sempre que aquesta es pagui pel domicili on es tingui la residència habitual, segons les dades del padró d’habitants. Restaran exclosos de la bonificació les persones jubilades que siguin propietàries de més d’un habitatge i/o altres béns immobles capaços de produir rendes.

En el cas d’habitatges ocupats en règim de lloguer o per persones que no en siguin els seus propietaris, per tal que puguin gaudir de la bonificació s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament i acreditar que l’import de la taxa pel servei de recollida d’escombraries els ha estat repercutida per part del propietari de l’immoble.

 

-     9.2. Ús de la deixalleria.

Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota de la taxa les persones que facin com a mínim 10 aportacions anuals a la deixalleria.

Per acollir-se a aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar a la deixalleria, una targeta d’usuari on es certificarà cada entrada de més de tres residus diferents admesos a la deixalleria. Es troben exclosos els materials de rebuig, la fracció orgànica i els residus comercials i industrials.

En el cas d’habitatges ocupats en règim de lloguer o per persones que no en siguin els seus propietaris, per tal que puguin gaudir de la bonificació s’haurà de sol·licitar, abans del dia 31 de març, a l’Ajuntament i acreditar que l’import de la taxa pel servei de recollida d’escombraries els ha estat repercutida per la part del propietari de l’immoble.

 

Els duplicats i les segones targetes d’usuari que s’expedeixin donaran lloc al cobrament d’una taxa d’1 €.

 

-        9.3. Compostatge casolà.

Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota de la taxa les persones que acreditin la realització de compostatge casolà. La bonificació s’aplicarà d’ofici per part del servei de recaptació municipal, un cop es comprovi l’efectiva realització del compostatge casolà, sens perjudici d’aquelles rectificacions que es puguin sol·licitar.

Per acollir-se a aquesta bonificació s’haurà de ratificar un conveni de compromís amb l’ajuntament (inscripció a la campanya de compostatge casolà), que el facultarà a inspeccionar l’efectiva realització del compostatge casolà. L’ incompliment del compromís suposarà la revocació de la bonificació.

 

*** Totes aquestes bonificacions seran acumulables fins a un màxim d’un 30%.


*** Les bonificacions previstes en aquesta Ordenança no s'aplicaran en els casos que el subjecte passiu de la taxa cometi alguna infracció prevista a l'ordenança reguladora de la gestió de residus.

 

 

 

 

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.