Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Gestió tributària Bonificacions

Bonificació de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants

E-mail Print PDF

Impresos

Què és i perquè serveix ?

És la sol·licitud de bonificació del 20% de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants en aquells supòsits que es recullen a l’art. 5.2 de l’ordenança fiscal núm.30 i que es detallen a continuació: Titulars de família nombrosa. Per a més informació consulteu l’ordenança fiscal des d'aquí o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

 

Qui ho pot demanar

El subjecte passiu que d’acord amb la normativa vigent, tingui la condició de titular de família nombrosa.

 

Quan es pot sol·licitar

En el moment de sol·licitud de la prestació del servei o en el moment que es produeixi la variació de les circumstàncies familiars.

 

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada. *

- DNI del sol·licitant.

- Títol vigent de família nombrosa expedit per l’administració competent.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines municipals aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

Gestió gratuïta

 

Termini de resposta

1 mes

 

Impresos

Model general de sol·licitud per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 4)

 

Observacions

Aquesta bonificació tindrà caràcter pregat, i es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’ajuntament.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.