Baixa de la taxa de gual permanent

Print

Impresos

Què és i perquè serveix?

És la sol·licitud per donar de baixa la placa de gual permanent.

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de l’autorització de gual.

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada per la persona interessada d’acord amb model normalitzat (BG102012). *

- Placa de gual.

- Denúncia de robatori, si fos el cas.

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

Com i on es presenta?

Presencialment a les oficines municipals de la plaça del Castell, núm. 1, aportant l’imprès del model degudament complimentat i la placa de gual.

Preu

No té cap cost.

Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució de la diferència de la meitat de la quantia de la taxa per entrada amb placa de gual permanent i la quantia de la taxa per entrada sense placa de gual. Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat.

Impresos

Model sol·licitud de baixa / BG102012 [Descarrega imprès]

Servei responsable

Departament de vialitat

Plaça del castell, núm. 1

Telèfon 972 83 03 75

Observacions

Una vegada suprimit el gual, el titular haurà de deixar la vorera en el seu estat inicial.