Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Llicència de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix? 

És la sol·licitud que es fa a l’ajuntament per tal d'acreditar que les obres que s’han realitzat compleixen  les condicions imposades en la llicència d’obres, així com reuneixen les condicions oportunes d’habitabilitat, de seguretat i de salubritat.

 

Per a més informació consulteu l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

 

Qui ho pot demanar

L’interessat un cop acabada l’obra.

 

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada per l’interessat. *

- Certificat final d’obra i d’habitabilitat signat per la direcció facultativa de les obres (original).

- Còpia del Manual d’ús i manteniment o Llibre de l’edifici, signat pel tècnic i promotor.

- Justificant d’haver sol·licitat a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació el certificat/butlletí de finalització de les instal·lacions de telecomunicacions (només en el cas d’edificis plurifamiliars).

- Fotocòpia del certificat final d’instal·lació de l’aparcament (només en el cas de superfícies superiors a 100 m2).

- Fotografies de les façanes de l’habitatge/edifici.

- Acreditació de la presentació de la declaració cadastral de nova construcció (MODEL 902).

- Acreditació del pagament de la taxa.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular del vehicle.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa per un import de 75,00 € per cada habitatge o local (ord. Fiscal núm. 21):

 

 Impresos

Model llicència de primera utilització / SLLPO012013[Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Urbanisme i Obres

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Observacions

Estan subjectes a llicència de primera ocupació o utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial, d’ampliació o canvis d’ús.

 

S’haurà de presentar en el termini de 20 dies a partir de la data de finalització de les obres autoritzades.

 

Abans de la seva presentació, els elements urbanístics diversos, com són voravies, faroles, pavimentacions, perns, cables d’energia elèctrica, de telèfons, etc, que hagin pogut quedar afectats per les obres hauran d’estar refets de manera correcta.

 

La placa oficial de numeració del carrer haurà d’estar col·locada a la façana de l’edifici.

  

No es podrà presentar la sol·licitud per parts d’edificis, sinó que caldrà que es comuniqui per l’edifici en conjunt, tal i com ha estat sol·licitat en la llicència d’edificació, excepte per a plantes baixes per a usos comercials.

 

Aquesta sol·licitud és imprescindible per al subministrament d’aigua potable, la prestació de qualsevol altre servei urbà i per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat (art. 174.6, del POUM).

 

Aquesta llicència és independent de la instal·lació i obertura d’activitats mercantils i industrials.

 

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.