Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Subvencions a entitats

Sol·licitud [accés al formulari etram subvencions a entitats]

DOCUMENTS A ADJUNTAR

Declaració responsable i annexos I i II

Què és i perquè serveix ?

Les subvencions s’atorguen per fomentar una activitat concreta d'utilitat o interès social, o per promoure la consecució d'un fi públic determinat. L’entitat beneficiària s’obliga a realitzar l’activitat objecte de la subvenció, i a justificar-ne la realització

Qui ho pot demanar ?

Entitats i associacions inscrites a algun dels diferents registre d’entitats i associacions de la Generalitat de Catalunya

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud

- Declaració responsable

- Memòria i pressupost de l’activitat (Annex I i II)

Com es presenta ?

Telemàtic ament a través del formulari de sol·licitud subvencions a entitats i adjuntant el document de declaració responsable i annexos I i II.

Les entitats i associacions estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració (art. 14 de la Llei 39/2015).

La subvenció es farà efectiva una vegada s’hagi realitzat l’activitat i s’hagi justificat la despesa. Les entitats poden sol·licitar un avançament d’un 60% de la subvenció. En el moment de presentar la sol·licitud de subvenció s’ha d’especificar que cal aquest avançament.

Termini de resposta

15 dies. El còmput del termini queda suspès si cal esmenar deficiències o emetre informes previs. En cas de no rebre una resposta per part de l'Administració en el termini establert, s’entén que l'activitat no té l'autorització sol·licitada. El silenci administratiu és negatiu.

Servei responsable

Per entitats de l’àmbit cultural

Cultura, Festes i Joventut

Telèfon 972 83 00 05

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Per entitats de l’àmbit social

 

Secretaria

Telèfon 972 83 03 75

Per entitats de l’àmbit de promoció econòmica

Promoció Local

Telèfon 972 83 23 22

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Per entitats de l’àmbit del medi ambient

Medi Ambient

Telèfon 972 83 1707

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.