Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Autorització per tallar la via pública

E-mail Print

 Impresos

Què és i perquè serveix?

 

És la sol·licitud que es fa a l’ajuntament per tal de poder tallar la via pública i altres serveis a realitzar per part de la Policia local que no suposen les tasques de vigilància pública en general. 

Per a més informació consulteu l’ordenança fiscal núm. 7 o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

 

Qui ho pot demanar 

Les empreses o persones promotores d’obres o altres que tinguin la necessitat de tallar la via pública o de rebre la prestació de serveis per part dels agents de la Policia Local. 

En el cas de les obres s’haurà de justificar l’obtenció prèvia d’una llicència d’obres major, menor o haver presentat la sol·licitud d’obres en règim de comunicació. 

En altres casos s’haurà de motivar la necessitat de tallar la via pública.

 

Documentació que cal presentar 

- Sol·licitud signada per l’interessat (*) amb la descripció del servei que es necessita, indicant el nom del carrer, previsió de dies i horari. 

Les persones interessades en rebre la prestació d’un servei, hauran de sol·licitar-lo com a mínim amb dos dies d’antelació. Es consideren inhàbils els dissabtes i diumenges i les festes oficials. 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular del vehicle.

 

Com i on es presenta 

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu 

• En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa d’acord amb les següents tarifes (ord. Fiscal núm. 7) :

 

Tall d’un sentit de circulació

19,06 € *

Tall d’un sentit de circulació sense avís previ

22,25 € *

Tall total d’un carrer

39,14 € *

Tall total d’un carrer sense avís previ

42,44 € *

 

* Aquestes  tarifes s’entenen per a una duració màxima de 3 hores i mínima de 20 minuts. Si es depassen de la duració màxima, cada hora o fracció incrementarà un 10%

 

Prestació de serveis segons els agents necessaris.

Per cada agent i hora o fracció :

 

En horari diürn (de les 7 a les 22 hores)

17,51 €

En horari nocturn o festiu

25,44 €

 

Termini de resposta 

2 dies

 

Impresos 

            • Model general de sol·licitud per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable 

Urbanisme i Obres

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Observacions  

Es consideren serveis especials realitzats per la Policia Local els següents :

 

  1. Preparació i/o direcció de les tasques de càrrega i descàrrega i treballs especials en zones no destinades a aquesta finalitat i per la dificultat o el caràcter perillós que representin per a la circulació.
  2. Operació d’habilitació d’espais d’estacionament quan per les dimensions dels vehicles, la seva càrrega o per qualsevol altra circumstància calgui fer-ho.
  3. Realització i direcció de les tasques d’interrupció de la circulació com a conseqüència d’operacions especials a la via pública a causa d’ :

a)       Instal·lació temporal de grues mòbils.

b)       Instal·lació temporal de maquinària pesant.

c)       Instal·lació temporal de qualsevol altre element que per les seves dimensions o  perillositat dificulti o interrompi la circulació.

d)       Càrrega i descàrrega.

 

La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació. Si per raons alienes no s’iniciés la prestació del servei, l’interessat tindrà dret a la devolució del 80% de la quota ingressada. 

L’autorització no es tramitarà sense que s’hagi efectuat l’ingrés corresponent.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.