Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Tots els tràmits ABC

Tots els tràmits. Ordre alfabètic per temes

E-mail Print

Activitats


Comunicació de canvi de titularitat d’una activitat. [+info]

 

Comunicació municipal prèvia d'habitatges d'ús turístic [+info]

Comunicació d’obertura d’activitats amb incidència ambiental (annex III). [+ info]

Comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives. [+info]

Declaració responsable d'obertura (activitats innòcues) [+info] [Model sol·licitud]

Comunicació prèvia d'obertura (activitats baix risc) [+info[Model sol·licitud]

Declaració responsable en matèria de salut alimentària [+info] [Model sol·licitud]

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis [+info] [Model sol·licitud]


Bonificacions

 

Bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI). [+ info]

 

Bonificació de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO). [+ info]

 

Bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). [+ info]

 

Bonificació de la taxa per recollida i tractament d’escombraries. [+ info]

 

Bonificació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques. [+ info]

 

Bonificació de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants . [+ info]

 

Cultura

 

Cessió d'ús d'equipaments municipals abscrits a Cultura. [+ info]

 

Llicència per espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari [+ info]


Matriculacions a cursos. 

Subvencions a entitats. [+info]

 

Exempcions

 

Exempció de l’impost sobre béns immobles (IBI). [+ info]

 

Exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). [+ info]

 

Exempció de la taxa per expedició de llicències urbanístiques. [+ info]

 

General

 

Alta cens animals 

 

Cessió material  [+info]

Model instància general.

 

Queixes, suggeriments i propostes. 

Sol·licitud de certificats 

Sol·licitud/Renovació llicència per tinença d’animals perillosos

Comunicació d'habitatge d'ús turístic 

Instància participació Fira del Bolet  

Sol·licitud d’ús zona recreativa urb. La Canyera. 

 

 

Medi Ambient

Autoritzacions per encendre foc. [+ info]

 

Recollida de mobles i andròmines. [+ info]

 

 

Multes

Multes. [+ info]

 

Obres

Autorització d’obres en règim de comunicació. [+ info]

Autorització per instal·lació de grues torres. [+ info]

Autorització d’ocupació de la via pública amb materials d’obres. [+ info]

Autorització per tallar la via pública. [+ info]

Llicència d’obres majors. [+ info]

Llicència d’obres menors. [+ info]

Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. [+ info]

Retorn fiança runes. 

Persones

Alta al padró municipal d’habitants [+ info]

 

Baixa al padró municipal d’habitants. [+ info]

 

Canvi de domicili al padró municipal d’habitants. [+ info]

 

Transparència

 

Sol·licitud d'accés a la informació pública. [+ info]

 

Treball

 

Model instància selecció personal

 

Urbanisme

Llicència de divisió horitzontal. [+ info]


Llicència de parcel•lació urbanística. [+ info]

Sol·licitud certificats i informes urbanístics 

 

Certificat de compatibilitat urbanística 


Tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística (plans demillora urbana, plans parcials, plans especials, projectes d’urbanització ireparcel•lació, modificacions). [+ info]

 

Denúncia de disciplina urbanística 

 

Vehicles

Autoliquidació de vehicles de tracció mecànica

 

Bonificació de l'IVTM per a vehicle híbrid

 

Via pública.

 

 

Autorització de gual permanent. [+ info]

 

Baixa de la taxa de gual permanent. [+ info]

 

Autorització d’ocupació de la via pública amb parades, atraccions,...  [Descarrega imprès]

 

Autorització d’ocupació de la via pública amb materials d’obres. [+ info]

 

Autorització per tallar la via pública. [+ info]

 

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.