Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Llicència d’obres menors

E-mail Print

Impresos

 

Què és i perquè serveix ?

 

 

- Llicència d’obres menors tipus A.

És la sol·licitud d’autorització municipal per a la realització de les obres de construcció i instal·lació detallades a continuació, i que es recullen a l’art. 172.2 de la Normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovada definitivament el dia 18 de juny de 2003 (publicat al DOGC núm. 4078, de 25 de febrer de 2004).

Construcció d’edificacions auxiliars d’escassa entitat constructiva i tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic, que es desenvolupin amb una sola planta amb una superfície inferior a 30 m2.

Ampliació de tota classe d’edificis de nova planta, amb una superfície inferior a 25 m2 en edificis d’habitatge, a 30 m2 en edificacions auxiliars, naus industrials o d’emmagatzematge, i a 80 m2 en coberts lleugers.

Reformes o substitució d’elements estructurals puntuals (biguetes o cairats de fusta) de l’edifici, amb una superfície afectada per la intervenció inferior a 25 m2.

Reformes d’intervencions puntuals en la distribució interior que no modifiquin la configuració de l’habitatge, i que no suposi un increment o disminució del nombre d’habitatges o locals.

Enderrocs de construccions amb un volum inferior a 250 m3 i que no comportin perill a la via pública o als veïns.

Obres d’instal·lacions de serveis : instal·lació o estesa de línies elèctriques, telefòniques i telegràfiques, telefonia mòbil, cablejat, gas i tota utilització del subsòl, sòl o espai aeri que comporti utilització de materials no fungibles i perdurables, no incloses en projectes d’urbanització.

Piscines amb una superfície inferior a 40 m2 i/o profunditat menor a 2,80 m.

L’execució o modificació/ampliació d’obertures que no afectin a elements estructurals amb un ample de forat inferior a 2,50 metres que afectin a façana, i inferior a 2,50 metres però superior a 1 metre que no doni a façana.

Moviments de terres que no comportin perill per a la via pública o veïns, i/o que suposin un volum inferior a 100 m3.

Construcció de murs de contenció amb una alçada inferior a 1,80 metres.

Tanques que no siguin murs de contenció.

Pous i obres de captació d’aigua.

La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.

L’acumulació de residus i dipòsits de materials que alterin les característiques del paisatge.

L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

Col·locació de marquesines per a comerços.

Construcció de foses sèptiques.

Modificació de balcons, lleixes o elements sortints.

 

- Llicència d’obres menors tipus B.

És la sol·licitud d’autorització municipal per a la resta d’obres que no estiguin incloses com a obra major, obra menor tipus A o en el règim de comunicació.

Per a més informació consulteu la normativa urbanística (l’art. 172 del POUM) o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina

 

Qui ho pot demanar

Els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzin les obres.

 

Documentació que cal presentar

 

- Llicència d’obres menors tipus A.

- Sol·licitud signada pel promotor de les obres. *

- Memòria escrita i plànols o croquis a escala de les obres a realitzar, amb indicació de la seva extensió i situació, justificant el compliment de la normativa urbanística d’aplicació (dimensions, separacions a límits de solar, alçada, etc.).

- Fotografies de l’estat actual quan les obres afectin les façanes.

- Pressupost de les obres.

- Còpia del programa de control de qualitat quan sigui obres d’ampliació.

- Per a les obres menors que es relacionen a continuació caldrà aportar també el full d’assumpció de la Direcció d’obra signada per un facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi professional :

• Edificacions de nova planta i ampliacions.

• Reformes, canvis o reparacions puntuals d’elements estructurals.

• Enderrocs d’edificis.

- Acreditació del pagament de la taxa.

 

- Llicència d’obres menors tipus B.

- Sol·licitud signada pel promotor de les obres. *

Caldrà que a l’imprès de sol·licitud s’especifiqui les obres que es volen realitzar, el seu emplaçament, les dimensions de l’obra, fotografia si afecten a la façana i pressupost.

- Acreditació del pagament de la taxa.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

 

• En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa per serveis urbanístics d’acord amb el següent escalonat (ord. Fiscal núm. 21):

 

Pressupost d’obra fins a 622 Euros

10 €

Pressupost d’obra de 622 Euros fins a 3.110 Euros

20 €

Pressupost d’obra de 3.111 Euros fins a 6.220 Euros

30 €

Pressupost d’obra superior a 6.220 Euros

40 €

 

• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres : 2,6 % de la base liquidable provisional. Aquesta base ve determinada pel tècnic municipal a la vista del projecte, o de l’import presumible de les obres a realitzar, d’acord amb el quadre de mòduls i coeficients relacionats a l’art. 5 de l’ordenança fiscal núm. 3.

• Placa d’obres : 4,15 €.

• Fiança gestió de residus de la construcció o demolició : 11 €/tona per tot tipus de residu, amb un mínim de 150 €.

 

Termini de resposta

1 mes. El còmput del termini queda suspès en cas d’haver d’esmenar deficiències o s’hagin d’emetre informes previs.

 

Impresos

• Model sol·licitud d’obres per a la tramitació presencial

• Declaració responsable 

 

Servei responsable

Urbanisme i Obres

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Observacions

Caldrà obtenir a part les corresponents llicències o autoritzacions següents :

- Autorització per instal·lació d’una grua.

- Autorització per ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes,

tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

- Autorització per tallar el carrer per a treballs de càrrega o descàrrega de material.

- Llicències ambientals relacionades amb activitats a realitzar.

 

La llicència s’atorga salvant els possibles drets de propietat i sense perjudici del de tercers i sense que es pugui invocar per excloure o per disminuir la responsabilitat civil o penal en la que hagueren incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.