Ajuntament de Llagostera On line

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Llicència d’obres majors

E-mail Print

Impresos

 

Què és i perquè serveix?

És la sol·licitud d’autorització municipal per a la realització de les obres d’edificació, de reforma, de reparació o rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions; i en especial aquells supòsits que es recullen a l’art. 172.1 de la Normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovada definitivament el dia 18 de juny de 2003 (publicat al DOGC núm. 4078, de 25 de febrer de 2004). Per a més informació consulteu la normativa urbanística [Art. 172 del POUM] o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar

Els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzin les obres.

 

Documentació que cal presentar

 1. Sol·licitud signada pel promotor de les obres. *
 2. 2 exemplars del projecte tècnic signat per tècnic competent i pel promotor, visats pel corresponent col·legi oficial, que com a mínim haurà de contenir la documentació detallada a l’art. 173.2 del POUM
 3. Projecte / avantprojecte en suport digital (CD), si s'escau.
 4. Impresos d’estadística d’arquitectura i habitatge per duplicat (casos d’obra nova o ampliació d’habitatges).
 5. Fitxa tècnica o justificació de supressió de barreres arquitectòniques.

En cas de tractar-se d’obres de reforma es grafiarà de diferent forma la part que es conservi, l’obra o element que desaparegui i l’obra nova.

S’ha d’incloure l’Estudi de gestió de residus d’acord amb el Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i es regula la producció i gestió dels residus de a construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Hi ha un model a la pàgina electrònica de la Agència de Residus de Catalunya.

 

Abans de l’inici de les obres caldrà aportar:

 1. 2 còpies visades del projecte executiu de l’obra nova signats pel tècnic i pel promotor amb un certificat de l’autor del projecte en el sentit que el projecte executiu no modifica el projecte tècnic amb el qual es va atorgar la llicència municipal. En el cas que introdueixi modificacions, aquestes s’hauran de relacionar i posteriorment autoritzar-se, si s’escau.
  Nomenament del contractista acreditant que està facultat per realitzar les obres.
 2. Còpia del Programa de control de qualitat.
 3. Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut segons escaigui, visat pel corresponent col·legi oficial.
 4. Fulls d’assumpció de la direcció de les obres per part dels tècnics competents.
 5. Designació del coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
 6. Acreditació del pagament de la taxa.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa per serveis urbanístics d’acord amb el següent escalonat (ord. Fiscal núm. 21)

 

 

Pressupost d’obra fins a 6.000 Euros

80 €

Pressupost d’obra de  6.000 Euros fins a 31.100 Euros

165 €

Pressupost d’obra de 31.101 Euros fins a 62.200 Euros

210 €

Pressupost d’obra de 62.201 Euros fins a 150.000 Euros

250 €

Pressupost d’obra de 150.001 Euros fins a 300.000 Euros

340 €

Pressupost d’obra de 300.001 Euros fins a 600.000 Euros

500 €

Pressupost d’obra de mes de 600.000 Euros

1.000 €

 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres : 2,6 % de la base liquidable provisional. Aquesta base ve determinada pel pressupost de referència que consta a la fitxa de característiques que es presenta al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, sempre que el presenti l’interessat, o en el seu defecte serà determinada pel tècnic municipal d’acord amb el quadre de mòduls i coeficients relacionats a l’art. 5 de l’ordenança fiscal núm. 3.
Placa d’obres : 4,15 €.
Fiança gestió de residus de la construcció o demolició : 11 €/tona per tot tipus de residu, amb un mínim de 150 €.

 

Termini de resposta

2 mesos. El còmput del termini queda suspès en cas d’haver d’esmenar deficiències o s’hagin d’emetre informes previs.

 

Impresos

Model sol·licitud d’obres per a la tramitació presencial

 

Declaració responsable 

 

Declaració del promotor.

 

Servei responsable

Urbanisme i Obres

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Observacions

Caldrà obtenir a part les corresponents llicències o autoritzacions següents :

Autorització per instal·lació d’una grua.

Autorització per ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Autorització per tallar el carrer per a treballs de càrrega o descàrrega de material.

Llicències ambientals relacionades amb activitats a realitzar.

Un cop acabades les obres cal obtenir la llicència de primera ocupació.

 

La llicència s’atorga salvant els possibles drets de propietat i sense perjudici del de tercers i sense que es pugui invocar per excloure o per disminuir la responsabilitat civil o penal en la que hagueren incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
S’ha de donar compliment al que estableix del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.