Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Llicència de divisió horitzontal

E-mail Print

Impresos

  

Què és i perquè serveix?

És la sol·licitud de llicència urbanística per a la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. A aquests efectes, les places d’aparcament i els trasters només s’han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d’edificació regulen el seu nombre o dimensió (art. 30 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU))

 

Qui ho pot demanar?

Els propietaris de l’immoble o qualsevol altra degudament autoritzada.

 

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada per la persona interessada. *

- 2 exemplars del projecte signat per tècnic competent que continguin la següent informació  (art. 31 del Decret 64/2014):

a) Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.

b) Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.

c) Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.

d) Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta?

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa per un import de 210 euros (ord. Fiscal núm. 21

           

Termini de resposta

1 mes. El còmput del termini queda suspès en cas d’haver d’esmenar deficiències o s’hagin d’emetre informes previs.

 

Impresos

Model sol·licitud llicència de divisió horitzontal per a la tramitació presencial. [Descarrega imprès

 

Servei responsable

Urbanisme i Obres

Plaça del Castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.