Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Més ràpid, més còmode, més àgil...

El catàleg de tràmits és la guia dels tràmits que l’Ajuntament de Llagostera ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats amb l’objectiu d'informar i donar a conèixer l’oferta de tràmits, informació sobre els requisits, procediments necessaris, models d’instància... i, fins i tot, la possibilitat de fer-ne la tramitació en línia amb signatura, segons el cas.

En aquests moment la guia no contempla la totalitat dels tràmits que l’ajuntament de Llagostera ofereix, periòdicament s’anirà ampliant amb nous tràmits.

La tramitació electrònica s’ofereix des de l’e-TRAM, mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

L’e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

• Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals

• Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud

• Consultar l’estat i el contingut del seus tràmits

En compliment de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, totes les empreses, els professionals col·legiats, les fundacions, les entitats i associacions entre elles les socioculturals i les esportives, tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’ajuntament i amb la resta de les administracions públiques.

Així doncs, si es presenta un escrit de forma presencial al registre d’entrada, es procedirà a requerir que en el termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, s’esmeni la sol·licitud presentada i procedeixi a fer la seva presentació electrònicament a través del a seu electrònica municipal, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 68 en relació amb els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la llei.

En cas de no fer-ho es donarà per desistida la sol•licitud en els termes previstos a l’article 21 de l’esmentada llei. .

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.