Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Autorització d’obres en règim de comunicació

E-mail Print

Impresos

 

Què és i perquè serveix?

 

És la comunicació a l’ajuntament de les obres no subjectes a llicència d’acord amb el que disposa l’art. 3.1 de l’ordenança fiscal núm. 3 i que es detallen a continuació:

Els treballs de neteja, desbrossa i jardineria a l’interior de solar o finca, sense tala d’arbres.

Tala d’arbres inclosos en plans forestals ecològics aprovats per la corresponent administració.

Els canvis puntuals de teules i uralites de coberta, així com el paviment de terrats i coberts, sense afectar elements estructurals.

Reparació de desguassos d’aigües plujanes.

Reparar trencaigües en teulades i cobertes, reconstruir o reparar tortugades i baranes de cobertes.

Repicar, arrebossar i pintar façanes, excepte els edificis catalogats i els inclosos dins l’àmbit del Pla especial del nucli antic (PENA).

Repicar, arrebossar, enguixar, enrajolar paraments interiors, sense modificar la distribució.

Col·locar reixes a obertures de façana, sense modificar les mides d’aquestes ni crear perfils sortints, excepte els edificis catalogats i els inclosos dins l’àmbit del PENA.

Reformes a cuines i banys que no modifiquin ni l’estructura ni la distribució.

Aplacats de rajoles, paviments interiors i enrajolat de patis.

Reparar, substituir o col·locar cel rasos, sanitaris i safareigs.

Practicar cates en interiors que no afectin parets estructurals per a pas de canonades d’aigua, gas electricitat, etc.

Substituir o reparar canonades o desguassos a l’interior de les edificacions.

Substituir baranes, excepte els edificis catalogats i els inclosos dins l’àmbit del PENA.

Substituir fusteries exteriors sense modificar elements estructurals, excepte els edificis catalogats i els inclosos dins l’àmbit del PENA.

Instal·lació de persianes enrotllables o practicables, excepte els edificis catalogats i els inclosos dins l’àmbit del PENA.

Reparar lloses de balcons.

Per a més informació consulteu l’ordenança fiscal o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

 

Qui ho pot demanar

Els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzin les obres.

 

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada pel promotor de les obres. *

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

Gestió gratuïta

 

Termini de resposta

Un cop presentat l’escrit a l’ajuntament les obres es podran iniciar el dia següent de la comunicació. No segueix cap més tramitació.

 

Impresos

• Model sol·licitud d’obres per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Urbanisme i Obres

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Observacions

Caldrà obtenir a part les corresponents llicències o autoritzacions següents :

- Autorització per instal·lació d’una grua.

- Autorització per ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes,

tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

- Autorització per tallar el carrer per a treballs de càrrega o descàrrega de material.

- Llicències ambientals relacionades amb activitats a realitzar.

 

La llicència s’atorga salvant els possibles drets de propietat i sense perjudici del de tercers i sense que es pugui invocar per excloure o per disminuir la responsabilitat civil o penal en la que hagueren incorregut els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.