Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Autorització per instal•lació de grues torre

E-mail Print

 Impresos

Què és i perquè serveix?

 

És la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació i funcionament de grues torre relacionades amb una construcció emparada amb una llicència d’obres majors.           

Per a més informació consulteu l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

 

Qui ho pot demanar 

Qualsevol persona física o jurídica.

 

Quan es pot sol·licitar 

En el moment que es necessiti sempre i quan estigui emparada amb la concessió d’una llicència d’obres majors.

 

Documentació que cal presentar 

- Sol·licitud signada. *

- Plànol d’ubicació de la grua i l’abast de la seva ploma, firmat pel tècnic autor del projecte o el director d’obres.

- Projecte d’instal·lació (en cas de què es tracti d’una grua torre autodesplegable monobloc, de moment nominal major de 15 kNm i menor o igual a 170 kNm no caldrà presentació del projecte).

- Assegurança de Responsabilitat Civil del funcionament de la grua o certificat de l’entitat asseguradora i rebut de pagament.

- Certificat de tramitació de llicència municipal segellat per l’entitat d’inspecció i control corresponent.

- Acreditació del pagament de la taxa.

 

UN COP CONCEDIDA L’AUTORITZACIÓ I ABANS DE LA POSADA EN FUNCIONAMENT S’HAURÀ DE PRESENTAR 

- Document de sol·licitud al Departament d’Empresa i Ocupació de posada en funcionament d’un aparell elevador, conegut com GR-1.

- Certificat d’utilització (GR-3).

- Certificació de l’empresa instal·ladora, acreditativa del perfecte estat de muntatge i funcionament de la grua (GR-4 o GR-2 depenent de si la grua és classe 1 o classe 2, supervisat per ECA).

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular del vehicle.

 

Com i on es presenta 

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu 

• En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa per instal·lació de grues torre per un import de 80 € (ord. Fiscal núm. 21)  

Termini de resposta 

1 mes. El còmput del termini queda suspès en cas d’haver d’esmenar deficiències

 

Impresos 

            • Model general de sol·licitud per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable 

Urbanisme i Obres

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Observacions  

S’entén per grua torre de classe 1 : grua torre autodesplegable de tipus monobloc, de moment nominal major de 15 kNm i menor o igual a 170 kNm. 

S’entén per grua torre de classe 2 : resta de grues torre de moment nominal major de 15 kNm que no són de classe 1. 

La documentació haurà de donar compliment al que disposa el Reial decret 863/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova instrucció tècnica complementària “MIE-AEM-2” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre per a obres o altres aplicacions (BOE 170, de 17.7.2003). 

L’atorgament de l’autorització s’entén sense perjudici del dret de propietat i del de tercers.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.