Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix?

És la sol·licitud de tramitació de les següents figures del planejament urbanístic :

- Modificació puntual de planejament general.

- Pla parcial de delimitació.

- Pla parcial urbanístic.

- Pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat.

- Pla de millora urbana en sòl urbà consolidat.

- Pla especial.

- Tramitació dels procediments de l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010.

- Modificació d’instruments de planejament.

- Projectes de bases i estatuts de juntes de compensació i entitats urbanístiques

col·laboradores.

- Modificació de projectes de bases i estatuts.

- Projecte de reparcel·lació.

- Modificació de projecte de reparcel·lació i tramitació d’operacions jurídiques complementàries.

- Projecte d’urbanització en execució de pla parcial.

- Projecte d’urbanització en execució de pla de millora o polígon d’actuació.

- Projecte d’urbanització en execució d’actuacions aïllades.

- Modificació de projecte d’urbanització.

 

Qui ho pot demanar?

L’interessat o qualsevol altra persona degudament autoritzada.

 

Documentació que cal presentar

Sol·licitud signada per la persona interessada. *

Documentació necessària depenent de l’instrument de planejament i gestió urbanística que es tracti d’acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta?

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa d’acord amb la taula adjunta (ord. Fiscal núm. 21)

Modificació puntual de planejament general

600 €

Pla Parcial de delimitació, per Ha

300 €

Pla Parcial urbanístic, per Ha

300 €

Pla de Millora urbana en sòl urbà no consolidat, per Ha (mínim 650 €)

300 €

Pla de Millora urbana en sòl urbà consolidat

250 €

Pla Especial

500 €

Tramitació dels procediments de l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010

400 €

Modificació d’instruments de planejament

150 €

Projectes de bases i estatuts de juntes de compensació i entitats urbanístiques col·laboradores

600 €

Modificació de projectes de bases i estatuts

150 €

Projectes de reparcel·lació, per Ha de sòl subjecte (mínim 200 Euros)

75 €

Modificació de projecte de reparcel·lació i tramitació d’operacions jurídiques complementaries

150 €

Projectes d’urbanització en execució de pla parcial

500 €

Projecte d’urbanització en execució de pla de millora o polígon d’actuació

350 €

Projecte d’urbanització en execució d’actuacions aïllades

200 €

Modificació de projecte d’urbanització

150 €

 

 

Termini de resposta

Depèn de cada figura de planejament i gestió. El còmput del termini queda suspès en cas d’haver d’esmenar deficiències o s’hagin d’emetre informes previs.

 

Impresos

Model sol·licitud tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Urbanisme i Obres

Plaça del Castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.