Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Gestió tributària Bonificacions

Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix?
És la sol•licitud de bonificació de l’impost municipal sobre construccions, instal•lacions i obres, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 4 de l’ordenança fiscal núm. 3 i que es detallen a continuació :
   4.2 Obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.
   4.3 Obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
   4.4a Actuacions de rehabilitació, restauració o reforma d’edificis catalogats.
   4.4b Obres de rehabilitació o restauració de façana.
Per a més informació consulteu l’ordenança fiscal des d'aquí o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar
La persona titular de la llicència d’obres.

Quan es pot sol•licitar

En el moment de sol•licitar la llicència d’obres.

 

Documentació que cal presentar

Indicar-ho a la mateixa sol•licitud de llicència d’obres.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines municipals aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

Gestió gratuïta

 

Termini de resposta

1 mes en cas d’obres menors i 2 mesos en cas d’obres majors

 

Impresos

Model general de sol•licitud per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació / Urbanisme i Obres

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 4)

 

Observacions

Requisits per poder gaudir de les bonificacions :

4.2 Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les construccions, instal•lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
L’acord correspon al Ple de la corporació amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
4.3 Gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota de l’impost les construccions, instal•lacions o obres d’adequació que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
El descompte s’efectuarà només a la part del pressupost que tendeixi a aquesta finalitat, previ informe dels tècnics municipals.
4.4a Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost les actuacions de rehabilitació, restauració o reforma d’edificis catalogats.
4.4b Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost les obres de rehabilitació o restauració integral de façana, en els immobles situats en el casc urbà, inclosos els situats dins de l’àmbit del Pla Especial del Nucli Antic (PENA), i l’àmbit del Pla de Barris que tinguin una antiguitat superior als 10 anys.
Es gaudirà d’aquestes bonificacions sempre que concorrin els requisits establerts a l’ordenança i previ acreditament d’estar al corrent en el pagament de les obligacions fiscals amb l’ajuntament o d’estar-ne exempts. No es concediran bonificacions a aquells edificis que estiguin declarats fora d’ordenació o volum disconforme. 

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.