Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Llicència urbanística de parcel•lació o declaració de la seva innecessarietat

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix?

És la sol·licitud que es fa per a les divisions o segregacions de terrenys i les operacions a què fa referència l’article 25 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU) quan, amb independència de la classe de sòl en què es pretenguin realitzar, tinguin per finalitat dur a terme o facilitar els actes d’utilització propis del sòl urbà i la implantació d’obres pròpies d’aquest sòl, per raó de les característiques físiques dels terrenys afectats, de la seva delimitació per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis urbanístics o de les característiques de les obres descrites en l’operació de divisió.

 

El referit article 25 del RPLU determina:

 

1 S’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.

2 També s’han de sotmetre a fiscalització prèvia municipal les operacions jurídiques que, sense divisió o segregació, comportin alguna de les actuacions següents:

a) Alienació o arrendament de participacions indivises d’una finca a les quals s’atribueixi el dret d’utilització exclusiva de parts concretes d’aquesta finca.

b) Constitució o modificació d’una associació o una societat on la qualitat de soci incorpori el dret esmentat a la lletra a).

c) Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal per parcel·les.

 

Qui ho pot demanar?

Els propietaris de la finca o qualsevol altra degudament autoritzada.

 

Documentació que cal presentar  

A) Llicència urbanística de parcel·lació (art. 173.5 del POUM i art. 28 del RPLU).

- Sol·licitud signada per la persona interessada. *

- Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca.

- 2 exemplars del projecte signat per tècnic competent que consti dels documents següents :

a) Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.

b) Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.

c) Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

d) Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.

e) Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

f) Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

 

B) Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació (arts. 27 i 28 del RPLU).

1. Quan una divisió o operació a què fa referència l’article 25 no constitueix parcel·lació urbanística, l’òrgan municipal competent per fiscalitzar-la prèviament ha de declarar innecessària la llicència urbanística de parcel·lació en els supòsits següents:

a) Quan la superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui, o quan, si no assoleixen la superfície mínima exigida, s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal corresponent.

b) Quan la superfície d’algun dels lots resultants sigui inferior a la mínima exigida, amb l’informe favorable previ del departament competent en matèria d’agricultura, d’acord amb la legislació sobre unitats mínimes de conreu.

2. En altres supòsits que no constitueixin parcel·lació urbanística, l’òrgan municipal competent ha de manifestar-ne la disconformitat amb el règim de divisió de terrenys.

Caldrà presentar:

- Sol·licitud signada per la persona interessada. *

- Mateixa documentació que a l’apartat A).

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

 

Com i on es presenta?

Presencialment a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu

En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa per un import de 210 euros (ord. Fiscal núm. 21
 

Termini de resposta

1 mes. El còmput del termini queda suspès en cas d’haver d’esmenar deficiències o s’hagin d’emetre informes previs.

 

Impresos

Model sol·licitud de llicència de parcel·lació per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Urbanisme i Obres

Plaça del Castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 3)

 

 

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.