Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Comunicació de canvi de titularitat d’una activitat

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix?

És tracta de la subrogació dels nous titulars en els drets i deures derivats de l’autorització o llicència inicialment concedida. Així com dels titulars d’activitats innòcues i de règim de comunicació.

El nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.

En el cas de què no es comuniqui la transmissió, tant els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d’una manera solidària a totes les responsabilitats i les obligacions derivades de l’autorització, de la llicència o de la comunicació (art. 64, de la Llei 20/2009 i art. 36.5 de la Llei 11/2009).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui exercir l’activitat.

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada per la persona interessada d’acord amb model normalitzat (SCT042012). *

- DNI del sol·licitant/representant i, en el seu cas, del CIF de l’empresa i escriptura de constitució de la societat.

- Escriptures de propietat o contracte de lloguer de l’immoble.

- Certificat de l’antic propietari fent la concessió al nou titular (segons model CA042012).

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de la taxa per la tramitació de l’expedient.

- En el cas que es canviï la distribució, plànol actualitzat a escala 1/50 acotat del local o locals,assenyalant clarament el seu perímetre total (també patis i zones sense cobrir) i el destí de les diferents superfícies implicades en l’activitat a realitzar (tenda. Magatzem, fàbrica, despatx, taller, pàrking, pati, sanitaris, vestidors, menjador, etc.). Cal presentar un plànol per cada planta ocupada per l’activitat. En el plànol s’hi ha de dibuixar la ventilació forçada, la unitat interior i exterior de l’aire condicionat, els llums d’emergència i els mitjans de protecció contra incendis que s’escaiguin. S’haurà d’indicar també la llegenda de superfícies de les diferents dependències (per duplicat).

- Certificació FAVORABLE emesa per un tècnic competent que acredita que ha efectuat la inspecció tècnica del local i les instal·lacions, ajustant-se al projecte autoritzat que va servir de base a la concessió de la llicència inicial. També s’haurà de fer constar els canvis que s’hagin dut a terme, que se segueixen aplicant amb eficàcia totes les mesures correctores imposades i que es compleixen les normes i condicions de seguretat, salubritat, tranquil·litat i urbanístiques aplicables i específiques de l’activitat concreta que es porta terme.

En cas de canvi no substancial s’haurà de presentar un plànol actualitzat com a complement del certificat. En el cas que hi hagi un canvi substancial s’haurà de presentar un projecte per sol·licitar de nou la llicència ambiental.

- Declaració responsable del/de la tècnic/a competent, en el cas que el certificat tècnic no estigui visat (segons model DRCT042012).

- En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes, el qual ha d’haver estat informat favorablement pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb l’art. 67.2 de la Llei 20/2009, modificat per la Llei 9/2011.

- Acta de comprovació FAVORABLE de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010, si escau.

- Fotocòpia contracte del gestor autoritzat de residus, si s’ha escollit aquesta opció (veure apartat 3 d’observacions).

- Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat.

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

Com i on es presenta?

Presencialment a les oficines municipals de la plaça del Castell, núm. 1, aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

Preu

• En el moment de presentació de la sol·licitud s’haurà de fer el pagament de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses sotmesa a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats d’acord amb el següent escalonat (ord. Fiscal núm. 16):

 

Ord. Fiscal núm. 6. Taxa 2012

Comunicació innòcues       132,00 €

 

Comunicació Annex III      132,00 €

Llicència ambiental            217,00 €

Autorització ambiental        217,00 €

 

Efectes de la comunicació

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars, i dels tècnics que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

L’ajuntament podrà exercir la corresponent acció inspectora en qualsevol moment, amb independència de la funció inspectora regulada per la legislació sectorial vigent.

Impresos

• Model comunicació de canvi de titularitat de l’activitat / SCT042012 [Descarrega imprès]

• Model declaració responsable del/de la tècnic/a competent / DRCT042012  [Descarrega imprès]

Servei responsable

Departament d’activitats

Plaça del Castell, núm. 1

Telèfon 972 83 03 75

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Observacions

  1. En cas d’instal·lació de rètol s’ha de sol·licitar la corresponent autorització indicant les mides, tipus de material que s’utilitzarà i text que es grafiarà.
  2. En el cas dels espectacles públics i de les activitats recreatives la comunicació ha d’ésser efectuada conjuntament pels transmetents o titulars de l’establiment i els adquirents en el termini d’un mes des de la formalització del canvi de titularitat (art. 36.4, de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives).
  3. La llei de residus obliga als titulars d’una activitat a gestionar correctament els residus municipals que generi i lliurar-los a un gestor autoritzat o bé acollir-se al sistema de recollida i gestió que l’ajuntament estableix per a aquest tipus de residus.

Per a les activitats comercials hi ha dues opcions de gestió dels residus municipals com paper / cartró, envasos / embalatges, vidre, orgànica i rebuig :

a) Acollir-se al servei que ofereix l’ajuntament i assumir la taxa específica per a l’activitat que es desenvolupa (amb dret a la recollida porta a porta domiciliària i comercial, l’ús de la deixalleria i l’ús dels contenidors).

b) Contractar una empresa privada (contracte amb un gestor autoritzat de residus), i assumir la taxa mínima de l’ajuntament.

En aquest cas cal presentar fotocòpia del contracte corresponent i després anualment, presentar un certificat justificatiu de la correcta gestió dels residus.

Per a més informació contactar amb el Dept. de Medi Ambient, tel. 972 83 17 07/ 608 23 30 20

 

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.