Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Gestió tributària Bonificacions

Bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

E-mail Print PDF

Impresos

Què és i perquè serveix?

És la sol·licitud de bonificació de l’impost municipal sobre vehicles, en aquells supòsits que es recullen a l’art. 5.2 de l’ordenança fiscal núm. 2 i que es detallen a continuació :

 

• Vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys.

• Vehicles de motor elèctric o híbrid.

 

Per a més informació consulteu l’ordenança fiscal des d'aquí o l’apartat d’observacions d’aquesta pàgina.

 

Qui ho pot demanar

La persona titular del vehicle que es trobi en qualsevol dels supòsits descrits a l’art. 5.2 de l’ordenança fiscal núm. 2, representant legal o una altra persona degudament autoritzada.

 

Quan es pot sol·licitar

Durant tot l’any i tindrà efectes depenent de la data de matriculació del vehicle.

 

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada. *

- DNI del titular del vehicle (original més fotocòpia)

- Permís de circulació (original més fotocòpia)

- Fitxa tècnica del vehicle (original més fotocòpia)

- Documentació del vehicle conforme està catalogat com a vehicle històric (original més fotocòpia)

 

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular del vehicle.

 

Com i on es presenta

Presencialment a les oficines municipals aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu
Gestió gratuïta

 

Termini de resposta

1 mes

 

Impresos
Model general de sol·licitud per a la tramitació presencial [Descarregar imprès]

Model de bonificació de l'IVTM per a vehicle híbrid 

 

Servei responsable

Gestió Tributària i Recaptació

Plaça del castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 4)

 

Observacions

 

Requisits per poder gaudir de les bonificacions:

Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els titulars de vehicles considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si no tingués coneixement d’aquesta, es tindrà en compte la de la seva primera matriculació o, en defecte de l’anterior, la data en què el corresponent model es va deixar de fabricar.
Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost els vehicles que disposin de motor elèctric o híbrid.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.