Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Autorització de gual permanent

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix?

És la sol·licitud d’autorització municipal per a la reserva d’espai a la via pública per facilitar l’accés dels vehicles als locals o recintes des de la via pública o a l’inrevés.

Aquesta reserva d’ús permetrà l’entrada i sortida de vehicles durant les vint-i-quatre hores del dia.

Qui ho pot demanar?

Només podran sol·licitar i en el seu cas ser titulars de la corresponent autorització de gual, els propietaris de finques i els arrendataris de locals comercials.

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud signada per la persona interessada d’acord amb model normalitzat (AG102012). *

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.

* En cas d’un tercer : autorització degudament signada per l’interessat.

Com i on es presenta?

Presencialment a les oficines municipals de la plaça del Castell, núm. 1, aportant l’imprès del model degudament complimentat.

Preu

La quantia de la taxa és la següent:

Per cada entrada amb placa de gual permanent : 19,61 €/m (pagament anual - taxa 2013)

Placa : 17,50 € (es paga una vegada)

L’accés als locals o recintes que no precisi de reserva d’espai a la via pública constitueix també un ús comú especial dels béns de domini públic, no estarà subjecte a la llicència però si al pagament d’una taxa per al major aprofitament del bé de domini públic i conservació i manteniment de voreres i vorades.

La quantia de la taxa és la següent :

Per cada entrada sense placa de gual permanent : 6,57 €/m (pagament anual - taxa 2013)

Període impositiu

- L’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents :

- Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

- Si es cessa en l’activitat o es canvia de tarifa durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar cap quantitat.

Termini de resposta

1 mes. Es notificarà a l’interessat perquè aboni les taxes i una vegada fet el pagament es lliurarà la placa corresponent.

El silenci administratiu té efecte negatiu, d’acord amb l’article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Condicions per a la construcció, manteniment i identificació del gual

La construcció de guals es farà en funció de l’ample de la vorera sol·licitant la preceptiva llicència d’obres :

- En voreres d’amplada inferior als 90 cm (inclòs l’encintat) no es permetrà cap modificació de la pavimentació de la vorera i només es podrà rebaixar-ne l’encintat fins a 45% de desnivell.

- En voreres d’amplada superior als 90 cm i fins a 150 cm podrà rebaixar-se totalment l’encintat i el primer panot de la vorera a tot el llarg del gual si aquest és de mida inferior o igual a 30 cm. Si el panot és de 40 cm s’haurà de tallar pel mig i rebaixar-ne 20 cm.

- En voreres de més de 150 cm podrà rebaixar-se l’encintat i el primer panot, si aquest és de 30 o de 40 cm. Si el panot és de mida inferior a 30 cm podrà modificar-se una amplada de 2 peces.

Per a més informació consulteu l’ordenança reguladora de guals i utilització de la via pública per a entrada i sortida de vehicles.

Impresos

• Model sol·licitud d’autorització de gual / AG102012 [Descarrega imprès

• Model sol·licitud d’ampliació de gual o d’autorització de contragual / AMPG102012 [Descarrega imprès]

Servei responsable

Departament de vialitat

Plaça del castell, núm. 1

Telèfon 972 83 03 75

Observacions

  1. Davant de l’espai reservat no s’hi podrà estacionar cap vehicle llevat dels autoritzats expressament per l’Ajuntament, a instància del titular de la reserva, el qual haurà d’exhibir la corresponent autorització que s’haurà de col·locar enganxada al vidre davanter del vehicle per tal de facilitar el control per part dels agents de la policia local.
  2. L’accés als locals o recintes que no precisi de reserva d’espai a la via pública constitueix també un ús comú especial dels béns de domini públic, no estarà subjecte a la llicència però si al pagament d’una taxa per al major aprofitament del bé de domini públic i conservació i manteniment de voreres i vorades.
  3. La llicència municipal i l’ús del domini públic per accés de vehicles estaran subjectes al pagament de la taxa corresponent.
  4. En el cas de locals comercials els titulars estan obligats a tramitar el corresponent permís d’activitats.

 

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.